Regulamin
sprzedaży treści cyfrowych

Dzień
dobry!

Jeśli
czytasz niniejszy dokument prawdopodobnie jesteś tuż przed lub tuż
po zakupie jednego z moich produktów cyfrowych. Dziękuję za
zaufanie i mam nadzieję, że produkt spełni Twoje oczekiwania.

Tyle
słowem wstępu, teraz czas na formalności. Na początek nasze pełne
dane rejestrowe jako sprzedawcy: Sonia Zastawnik prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą Diet&Fit Sonia Zastawnik,
ul. Zielona 15, 32-332 Bukowno, NIP: 6372166450.

Poniżej
znajdziesz regulamin, w którym zostały zawarte informacje m.in. o
sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy,
szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, zasadach
udostępnienia treści cyfrowych oraz świadczenia usług i rodzajach
płatności dostępnych w Serwisie, procedurze odstąpienia od umowy
czy postępowaniu reklamacyjnym.

W
razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej
dyspozycji pod adresem e-mail sklep@diet-fit.pl lub numerem
telefonu 504-076-245. Nasz dział obsługi klienta pracuje od
poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00.

Pozdrawiamy
i życzymy udanych zakupów!

Zespół
serwisu internetowego DIET-FIT.PL

§
1. Definicje

Na
potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych
pojęć:

 1. Aktualizacja –
  aktualizacja, którą zobowiązał się dostarczyć Sprzedawca i
  która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści Cyfrowej z
  Umową;

 2. Cena –
  wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący
  jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść Cyfrową;

 3. E-zapłata –
  zapłata Ceny za Treść Cyfrową za pomocą cyfrowego odwzorowania
  wartości, w szczególności za pomocą bonów elektronicznych,
  e-kuponów, walut wirtualnych itp.;

 4. Kupujący –
  osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona
  w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK;

 5. Konsument –
  osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną z
  bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 6. Przedsiębiorca
  na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna
  zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej
  działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie
  posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w
  szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności
  gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 7. Przedsprzedaż —
  proces zbierania przez Sprzedawcę zamówień na Treści Cyfrowe,
  które będą dostępne w sprzedaży od określonego terminu, i
  zawierania Umów przed planowanym terminem wprowadzenia Treści
  Cyfrowych do sprzedaży;

 8. Regulamin –
  regulamin Serwisu internetowego www.sklep.diet-fit.pl, dostępny pod
  adresem https://sklep.diet-fit.pl/regulamin/;

 9. Serwis –
  strona internetowa działająca pod adresem diet-fit.pl i jej
  rozszerzeniami;

 10. Sprzedawca –
  Sonia Zastawnik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą
  Diet&Fit Sonia Zastawnik, ul. Zielona 15, 32-332 Bukowno, NIP:
  6372166450;

 11. Treść
  Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

 12. Treści
  Użytkownika – treści, które zostały dostarczone lub
  wytworzone przez Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści
  Cyfrowych;

 13. Umowa –
  umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której
  przedmiotem jest sprzedaż Treści Cyfrowych albo świadczenie Usług
  Elektronicznych na rzecz Kupującego;

 14. Usługi
  Cyfrowe – usługi pozwalające Kupującemu na:

wytwarzanie,
przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci
cyfrowej;

wspólne
korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane
lub wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników Usługi
Cyfrowej;

inne
formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

 1. Usługi
  Elektroniczne — wszelkie usługi elektroniczne
  świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego na pośrednictwem
  Serwisu.

§
2. Postanowienia wstępne

 1. Sprzedawca
  za pośrednictwem Serwisu prowadzi sprzedaż Treści Cyfrowych.
  Kupujący może dokonać zakupu Treści Cyfrowych wskazanych na
  stronach Serwisu lub określonych w ramach Przedsprzedaży.

 2. Regulamin
  określa zasady i warunki korzystania ze Serwisu, a także prawa i
  obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

 3. Do
  korzystania ze Serwisu, w tym w szczególności do złożenia
  zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków
  technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie
  Kupującego. Wystarczające są:

 1. dostęp
  do Internetu,

 2. standardowy,
  aktualny system operacyjny,

 3. standardowa,
  aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików
  cookies,

 4. posiadanie
  aktywnego adresu e-mail.

 1. Do
  korzystania z Treści Cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może
  być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne
  oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie
  określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI
  itp. Jeżeli korzystanie z Treści Cyfrowych wymaga spełnienia
  dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest
  w Serwisie w sposób widoczny dla Kupującego i pozwalający podjąć
  decyzję w zakresie zakupu treści cyfrowych.

 2. Zawarcie
  Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych nie może nastąpić w sposób
  anonimowy ani pod pseudonimem. Kupujący powinien wskazać prawdziwe
  i kompletne dane osobowe, aby móc zawrzeć taką Umowę.

 3. Zakazane
  jest podczas korzystania ze Serwisu dostarczanie treści o
  charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie
  takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.

 4. W
  zależności od rodzaju wybranych Treści Cyfrowych lub Usług
  Elektronicznych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do
  zawarcia Umowy określonego rodzaju:

 1. w
  przypadku Treści Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o
  dostarczenie treści cyfrowych;

 2. w
  przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o
  świadczenie usług elektronicznych.

 1. W
  celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że:

 1. Umowy,
  które dotyczą Treści Cyfrowych, są umowami o dostarczanie treści
  cyfrowej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z
  dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 2. do
  Umów, które nie dotyczą Treści Cyfrowych, nie stosuje się
  przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
  konsumenta.

 

§
3. Usługi Elektroniczne dotyczące Serwisu

 1. Sprzedawca
  świadczy na rzecz Kupującego określone Usługi Elektroniczne
  związane z korzystaniem ze Serwisu.

 2. Podstawową
  Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez
  Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w
  Serwisie, które prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy o
  dostarczenie Treści Cyfrowych. Złożenie zamówienia możliwe jest
  bez konieczności posiadania konta w Serwisie.

 3. Jeżeli
  Kupujący zdecyduje się założyć konto w Serwisie, Sprzedawca
  świadczy również na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną
  polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W
  koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych
  przez niego zamówień w Serwisie. Kupujący loguje się do Konta z
  wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez
  siebie hasła. Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć dostęp do
  swojego konta Użytkownika przed dostępem osób nieuprawnionych, a
  ponadto jest zobowiązany nie udostępniać loginu i hasła żadnym
  osobom trzecim.

 4. Jeżeli
  Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca
  świadczy na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą
  na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail, które zawierają
  informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach
  Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i
  przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie
  stosownego check-boksa podczas składania zamówienia. Kupujący
  może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera,
  klikając w przycisk służący do rezygnacji, który jest
  zamieszczony w każdej wiadomości przesyłanej w ramach
  newslettera. Kupujący może także wysłać do Sprzedawcy wiadomość
  e-mail z prośbą o wypisanie z bazy newslettera.

 5. Usługi
  Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie.
  Odpłatne są natomiast Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych,
  które są zawierane za pośrednictwem Serwisu.

 6. W
  celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w
  związku z korzystaniem ze Serwisu Sprzedawca podejmuje środki
  techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia
  bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w
  szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i
  modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 7. Sprzedawca
  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
  funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę
  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu
  Serwisu.

 8. Z
  uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany
  przez Sprzedawcę, Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i
  informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu oraz
  świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.

 9. W
  ramach rozwoju Serwisu Sprzedawca może w szczególności:

 1. dodawać
  nowe funkcje oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcje w ramach
  Serwisu;

 2. wprowadzić
  Serwis na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;

 3. udostępnić
  aplikację związaną ze Serwisem.

§
4. Składanie zamówienia

 1. Kupujący
  może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako
  gość.

 2. Zarejestrowanym
  klientem jest Kupujący, który posiada konto w Serwisie.

 3. Jeżeli
  Kupujący posiada konto w Serwisie, przed złożeniem zamówienia
  powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również
  w trakcie składania zamówienia.

 4. Wszelkie
  opisy Treści Cyfrowych dostępne na stronach Serwisu nie stanowią
  oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz
  zaproszenie do zawarcia Umowy.

 5. Złożenie
  zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka Treści
  Cyfrowych, które interesują Kupującego, a następnie wypełnieniu
  formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych
  niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania
  zamówienia następuje wybór metody płatności za zamówienie.
  Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z
  którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie
  jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Kupujący może
  skontaktować się ze Sprzedawcą.

 6. W
  formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane
  osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie
  nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do
  wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał
  nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości
  Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący
  zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę
  elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji
  Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności
  związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W
  przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie
  kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po
  podjęciu kontaktu przez Kupującego.

 7. Kupujący
  oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu
  zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany
  do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada
  takie uprawnienie zgodnie z ust. 6.

 8. Proces
  składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący
  zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie
  stanowi złożenie przez Kupującego oferty nabycia wybranych Treści
  Cyfrowych od Sprzedawcy, na warunkach określonych w formularzu
  zamówienia.

 9. Po
  otrzymaniu zamówienia Sprzedawca, najpóźniej w terminie 7
  (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania zamówienia, może:

 1. przyjąć
  ofertę złożoną przez Kupującego poprzez przyjęcie zamówienia
  do realizacji — w takim przypadku Umowa o dostarczenie Treści
  Cyfrowych zostaje zawarta z chwilą doręczenia Kupującemu
  wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji,

 2. może
  nie przyjąć oferty Kupującego i anulować złożone zamówienie —
  w takim przypadku Umowa o dostarczenie Treści Cyfrowych nie zostaje
  zawarta, a Kupującemu są zwracane wszystkie płatności, o ile
  Kupujący ich dokonał na etapie składania zamówienia.

§
5. Przedsprzedaż

 1. Sprzedawca,
  w odniesieniu do niektórych rodzajów Treści Cyfrowych, może, ale
  nie musi, zorganizować Przedsprzedaż.

 2. Treści
  Cyfrowe objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach
  Serwisu jako Treści Cyfrowe dostępne w Przedsprzedaży. Na stronie
  takich Treści Cyfrowych Sprzedawca zamieszcza informację, od
  jakiej daty Treści Cyfrowe najprawdopodobniej będą dostępne i od
  jakiej daty Treści Cyfrowe najprawdopodobniej będą przekazywane
  Kupującym.

 3. Na
  potrzeby zawierania Umów w ramach Przedsprzedaży postanowienia §
  4 stosuje się odpowiednio.

 4. Sprzedawca
  zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2,
  szczególnie na skutek opóźnienia w dostarczaniu Treści Cyfrowych
  przez osoby trzecie (np. producentów). Sprzedawca będzie
  informował Kupujących o wszelkich zmianach terminów związanych z
  Przedsprzedażą, poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie oraz
  wysłanie wiadomości e-mail, na adres podany przez Kupującego.

 5. W
  przypadku, gdyby sprzedaż Treści Cyfrowych nie była możliwa na
  warunkach przewidzianych w Przedsprzedaży (np. dostawcy nie
  dostarczą odpowiedniej ilości lub rodzajów materiałów, nastąpi
  wzrost ceny materiałów itp.), Sprzedawca poinformuje Kupującego o
  tych okolicznościach.

 6. Jeżeli
  Kupujący będący Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na
  przedłużenie terminu dostarczenia Treści Cyfrowych lub zmianę
  warunków sprzedaży Treści Cyfrowych, może zrezygnować z nabycia
  Treści Cyfrowych, a Sprzedawca zwraca takiemu Kupującemu wszelkie
  płatności dokonane w ramach Przedsprzedaży.

§
6. Cena i płatności

 1. Dostępne
  metody płatności za zamówienie są opisane na stronie Serwisu
  oraz prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.

 2. Jeżeli
  Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line,
  po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie
  przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego
  operatora płatności w celu dokonania płatności za zamówienie.
  Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po
  kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie
  przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia oraz
  instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna
  nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Po
  upływie tego terminu Sprzedawca może przyjąć, że Kupujący
  zrezygnował z nabycia Treści Cyfrowych, i anulować złożone
  zamówienie.

 3. Płatności
  elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, 
  obsługiwane
  są przez 
  tpay.com.

 4. Sprzedawca
  może udostępnić Kupującym możliwość dokonania E-zapłaty, np.
  za pomocą kodu rabatowego, vouchera lub innego e-kuponu. W takim
  przypadku Kupujący będzie mógł dokonać zapłaty Ceny, w całości
  lub części, poprzez E-zapłatę, zgodnie z instrukcjami dostępnymi
  na stronie formularza zamówienia. Udostępnienie możliwości
  dokonywania E-zapłaty nie jest obowiązkiem Sprzedawcy.

 5. Jeżeli
  Kupujący prosi o wystawienie faktury, jest ona doręczana
  Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w
  formularzu zamówienia.

 6. Wszystkie
  Ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto.

 7. Sprzedawca
  jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub
  innych preferencji związanych z Ceną według własnego wyboru, w
  szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczegóły
  akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji
  promocyjnych. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów,
  obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji
  promocyjnej.

 8. W
  każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Treści Cyfrowych
  Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również
  informację o najniższej Cenie tych Treści Cyfrowych, która
  obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli
  dane Treści Cyfrowych są oferowane do sprzedaży w okresie
  krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca
  zamieszcza również informację o najniższej Cenie tych Treści
  Cyfrowych, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia
  oferowania tych Treści Cyfrowych do sprzedaży do dnia wprowadzenia
  obniżki.

§
7. Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych

   1. Realizacja
    zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych polega na przekazaniu
    Kupującemu zamówionych Treści Cyfrowych.

   2. Sprzedawca
    udostępnia Kupującemu Treści Cyfrowych nie wcześniej niż po
    pozytywnej autoryzacji płatności lub zaksięgowaniu płatności
    na swoim rachunku bankowym. Treści Cyfrowe mogą być przekazane
    Kupującemu od razu po zawarciu Umowy i opłaceniu zamówienia lub
    w terminach określonych przez Sprzedawcę, w zależności od
    rodzaju Treści Cyfrowej, którą nabył Kupujący.

   3. Kupujący,
    w zależności od wyboru Sprzedawcy oraz możliwości technicznych
    Serwisu, może uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych poprzez:

 1. link
  przesłany Kupującemu na wskazany przez Kupującego adres e-mail
  lub

 2. konto
  użytkownika, do którego zostaną przypisane zakupione Treści
  Cyfrowe lub

 3. dedykowaną
  stronę Serwisu, gdzie znajdują się zakupione Treści Cyfrowe.

   1. Informacje,
    czy dane Treści Cyfrowe mogą być pobierane przez Kupującego na
    własny nośnik, znajdują się w opisie Treści Cyfrowych lub
    instrukcjach przekazanych Kupującemu.

   2. Jeżeli
    dana Treść Cyfrowa może być pobrana przez Użytkownika,
    Sprzedawca może wprowadzić limit pobrań danej Treści Cyfrowej
    (np. dana Treść Cyfrowa będzie mogła być pobrana tylko 10
    razy). W przypadku wprowadzenia limitu pobrań Sprzedawca wyraźnie
    wskazuje Kupującemu, ile razy Kupujący może pobrać daną Treść
    Cyfrową w ramach zawartej Umowy.

   3. Sprzedawca
    może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do
    danej Treści Cyfrowej (np. dostęp do danej Treści Cyfrowej
    będzie możliwy tylko przez 3 miesiące). W przypadku
    wprowadzenia ograniczeń czasowych Sprzedawca wyraźnie wskazuje
    Kupującemu, przez jaki czas Kupujący będzie posiadał dostęp
    do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej Umowy. Jeżeli dostęp
    do Treści Cyfrowej określany jest przez Sprzedawcę jako dostęp
    dożywotni, a Kupujący uzyskuje ten dostęp poprzez konto
    użytkownika, w razie konieczności likwidacji konta użytkownika
    (np. z uwagi na zmiany technologiczne, zakończenie działalności
    przez Sprzedawcę), Kupującemu zapewniana jest możliwość
    pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik w określonym przez
    Sprzedawcę terminie, nie krótszym niż 14 dni, liczonym od
    wysyłki na adres e-mail Kupującego przypisany do konta
    użytkownika informacji o planowanej likwidacji konta użytkownika
    i możliwości pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik.

   4. Treść
    Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa
    lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści
    Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione
    Kupującemu lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które
    Kupujący wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Kupujący lub
    takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Cyfrowej.

   5. Sprzedawca
    dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień
    dostarczenia Treści Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu
    dostarczenia Treści Cyfrowej — chyba że w opisie Treści
    Cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że Treść
    Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Treści Cyfrowych w
    późniejszym terminie.

   6. Z
    zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Kupujący
    może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby
    własne. Kupujący w żadnym przypadku nie ma prawa do
    udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek
    ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści
    Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług,
    które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań
    zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.

   7. Jeżeli
    Kupujący będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej
    działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany
    zwrócić się do Sprzedawcy o udzielenie licencji na daną Treść
    Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail
    Sprzedawcy. W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien
    zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy
    licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w
    jakich zamierza korzystać z Treści Cyfrowych, oraz o zakładanym
    czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca
    przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

   8. W
    przypadku, gdy Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych Treści
    Cyfrowych poprzez konto użytkownika, zakazane jest:

    1. dzielenie
     konta użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych
     dostępowych do konta użytkownika innym osobom,

    2. podejmowanie
     prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych,
     które nie zostały przypisane do konta użytkownika w wyniku ich
     zakupu,

    3. podejmowanie
     działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu
     teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto
     użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju
     techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.

    4. podejmowanie
     prób pobierania Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas
     gdy Sprzedawca nie zapewnia takiej możliwości,

    5. wykorzystywanie
     konta użytkownika do prowadzenia działań marketingowych,

    6. korzystanie
     z funkcji dostępnych w ramach konta użytkownika w sposób
     naruszający dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre
     obyczaje.

   9. Sprzedawca
    jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Treści Cyfrowych
    w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Treści Cyfrowych, które są
    dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Treści
    Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą
    być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:

 1. zmiany
  w Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z
  uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie
  usterek, dostosowanie Treści Cyfrowych do potrzeb Kupujących,
  dostosowanie Treści Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów
  i organów;

 2. zmiany
  w Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie
  Konsumenta lub PNPK;

 3. Sprzedawca
  poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o
  dokonywanej zmianie;

 4. jeżeli
  zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na
  dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich,
  Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z
  odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym
  nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a
  także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;

 5. jeżeli
  zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na
  dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich,
  Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu
  wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Treściach
  Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Treściach Cyfrowych,
  jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.
  Uprawnienie to nie przysługuje Kupującemu, gdy Sprzedawca zapewni
  Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania
  Treści Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie niezmienionym.

   1. W
    przypadku naruszenia przez Kupującego zasad dotyczących
    korzystania z Treści Cyfrowych Sprzedawca może
    zablokować Kupującemu dostęp do Treści Cyfrowych.
    Kupujący otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady.
    Kupujący może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od
    otrzymania wiadomości. Sprzedawca rozpatruje odwołania w
    terminie 14 dni. Zablokowanie dostępu do Treści Cyfrowych nie
    stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie może być
    podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy.

   2. Treściom
    Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia
    dodatkowe, np. dostęp do grupy wsparcia związanej z zakupionymi
    Treściami Cyfrowymi, spotkanie on-line ze Sprzedawcą lub innymi
    osobami, udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego
    rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do
    głównego zobowiązania Sprzedawcy, jakim jest dostarczenie
    Treści Cyfrowych zgodnych z Umową i realizowane są zgodnie z
    informacjami dostępnymi w Serwisie zawartymi w opisie kupowanej
    Treści Cyfrowej. Sprzedawca może przewidywać dodatkowe zasady
    korzystania ze świadczeń dodatkowych mające na celu zapewnienie
    komfortu i poczucia bezpieczeństwa pośród wszystkich osób
    mających dostęp do określonych świadczeń, np. zasady
    uczestnictwa w grupie wsparcia. Nieprzestrzeganie takich zasad
    może skutkować pozbawieniem Kupującego możliwości korzystania
    ze świadczeń dodatkowych, co nie ma jednak wpływu na realizację
    przez Sprzedawcę jego zobowiązania głównego w postaci
    dostarczenia Treści Cyfrowych, nie stanowi naruszenia Umowy przez
    Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z
    tytułu naruszenia Umowy.

§
8. Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub PNPK bez podania przyczyny

 1. Konsument
  lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy, która była zawarta za
  pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od
  dnia zawarcia Umowy.

 2. Prawo
  do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy o
  dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku
  materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do
  zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za
  wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został
  poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
  świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i
  przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu
  potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach
  konsumenta.

 3. Aby
  odstąpić od Umowy, Konsument lub PNPK musi poinformować
  Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze
  jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane
  pocztą lub pocztą elektroniczną.

 4. Konsument
  lub PNPK może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy,
  dostępnego pod adresem XXX, jednak nie jest to obowiązkowe.

 5. Aby
  zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument
  lub PNPK wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego
  Konsumentowi lub PNPK prawa odstąpienia od Umowy przed upływem
  terminu do odstąpienia od Umowy.

 6. W
  przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub
  PNPK wszystkie otrzymane od Konsumenta lub PNPK płatności,
  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni
  od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o
  wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

 7. Zwrot
  płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów
  płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że
  Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W
  każdym przypadku Konsument lub PNPK nie ponosi żadnych opłat w
  związku z tym zwrotem.

 

§
9. Odpowiedzialność za zgodność Treści Cyfrowych z Umową

 1. Rękojmia
  za wady Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu
  cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane
  przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK.

 2. Do
  Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się
  przepisy o odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z
  Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z
  uwzględnieniem postanowień Regulaminu.

 3. Sprzedawca
  jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność
  Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową
  ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

 4. W
  przypadku Treści Cyfrowych:

  1. dostarczanych
   jednorazowo lub w częściach — Sprzedawca ponosi
   odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową,
   który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu
   dwóch lat od tej chwili;

  2. dostarczanych
   w sposób ciągły — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak
   zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub
   ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być
   dostarczane.

 5. W
  przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowych w sposób
  ciągły, Treści Cyfrowych powinny być zgodne przez czas ich
  dostarczania zgodnie z Umową.

§
10. Doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową

 1. Jeżeli Treści
  Cyfrowych są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może
  żądać doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z
  Umową.

 2. Jeżeli
  doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową
  jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla
  Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Treści
  Cyfrowych do zgodności z Umową.

 3. Sprzedawca
  doprowadza Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w
  rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której
  Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku
  zgodności Treści Cyfrowych z Umową, i bez
  nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając
  ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.

 4. Koszty
  doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową
  ponosi Sprzedawca.

§
11. Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku
niezgodności Treści Cyfrowych z Umową

 1. Jeżeli
  Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może
  złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od
  Umowy, gdy:

  1. Sprzedawca
   odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z
   Umową zgodnie z § 10 ust. 2;

  2. Sprzedawca
   nie doprowadził Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;

  3. brak
   zgodności Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że
   Sprzedawca próbował doprowadzić Treści Cyfrowych do zgodności
   z Umową;

  4. brak
   zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że
   uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez
   uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 10 ust.
   1;

  5. z
   oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że
   nie doprowadzi on Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w
   rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta
   lub PNPK.

 2. Obniżona
  Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej
  z Umowy, w jakiej wartość Treści Cyfrowych niezgodnych z
  Umową pozostaje do wartości Treści Cyfrowych zgodnych z Umową.
  Jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w częściach lub w sposób
  ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym
  Treści Cyfrowych pozostawały niezgodne z Umową.

 3. Sprzedawca
  jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
  otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.

 4. Konsument
  lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treści Cyfrowych są
  dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści
  Cyfrowych z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak
  zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest istotny.

§
12. Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od
Umowy

     1. W
      sytuacji, gdy Kupujący będący Konsumentem lub PNPK odstąpi
      od Umowy:

 1. w
  ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za
  niezgodność Treści Cyfrowych z Umową;

 2. w
  przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę Treści Cyfrowych,
  pomimo wezwania ze strony Kupującego,

do
rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego
paragrafu.

     1. Jeżeli
      Sprzedawca dostarczył Treść Cyfrową na nośniku materialnym,
      Sprzedawca może zażądać zwrotu tego nośnika najpóźniej w
      terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu,
      a Konsument lub PNPK jest zobowiązany zwrócić nośnik
      niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, na koszt
      Sprzedawcy.

     2. Sprzedawca
      jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części
      odpowiadającej Treściom Cyfrowym niezgodnym z Umową albo
      Treściom Cyfrowym, w odniesieniu do których odpadł obowiązek
      ich dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie
      Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w
      którym Treści Cyfrowych były niezgodne z Umową, nawet jeżeli
      przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z
      nich korzystał.

     3. Sprzedawca
      jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu
      Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
      dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu
      od Umowy.

     4. Sprzedawca
      dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego
      sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że
      Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób
      zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§
13. Zwrot Treści Użytkownika

 1. Po
  odstąpieniu od Umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać Treści
  Użytkownika, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które:


 1. użyteczne wyłącznie w związku z Treściami Cyfrowymi;

 2. dotyczą
  wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z
  Treści Cyfrowych;

 3. zostały
  połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać
  rozłączone bez nadmiernych trudności;

 4. zostały
  wytworzone wspólnie z innymi Konsumentami lub PNPK, którzy nadal
  mogą z nich korzystać.

 1. Na
  żądanie Konsumenta lub PNPK Sprzedawca udostępni takiemu
  Kupującemu, na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie
  używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Treści
  Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie
  korzystania z Treści Cyfrowych. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu
  Treści Użytkownika, o których mowa w ust. 1 pkt a) – c).

§
14. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem
  danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 2. Serwis
  wykorzystuje technologię plików cookies.

 3. Szczegóły
  związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w
  polityce prywatności dostępnej pod adresem
  https://sklep.diet-fit.pl/polityka-prywatnosci/.

§
15. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca
  poucza Kupującego, że wszelkie treści dostępne na stronach
  Serwisu, Treści Cyfrowe oraz elementy Treści Cyfrowych (np.
  projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z
  dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do
  których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym
  podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie
  przepisów o ochronie baz danych.

 2. Sprzedawca
  poucza Kupującego, że eksploatacja treści objętych prawami
  autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Kupującego bez zgody
  Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem
  korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw
  własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością
  cywilną lub karną.

 3. Sprzedawca
  może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną związaną
  z korzystaniem przez Kupującego z treści lub baz danych należących
  do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych,
  posługiwanie się opisami Treści Cyfrowych itp.). W celu zawarcia
  takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z
  propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w
  szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub
  baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie
  korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi
  ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.

§
16. Opinie

 1. Sprzedawca
  może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o
  Serwisie, Sprzedawcy lub Towarach — w ramach Serwisu lub serwisów
  zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do
  zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego
  paragrafu.

 2. Zamieszczenie
  opinii jest możliwe po skorzystaniu ze Serwisu, w szczególności
  po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w
  każdym czasie.

 3. Kupujący
  powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i
  merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez
  używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za
  obraźliwe.

 4. Zakazane
  jest zamieszczanie opinii:

 1. bez
  uprzedniego skorzystania ze Serwisu;

 2. na
  temat Treści Cyfrowych, z których Kupujący nie korzystał lub
  których nie nabył,

 3. wypełniających
  znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z
  dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

 4. naruszających
  dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;

 5. przez
  opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego
  podwyższenia oceny Treści Cyfrowej.

 1. Sprzedawca
  może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone
  opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą
  od Kupujących, którzy rzeczywiście korzystali z Treści Cyfrowej
  lub nabyli Treść Cyfrową. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek
  wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii,
  Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po
  otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania,
  odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na
  celu weryfikację zamieszczonej opinii.

 2. W
  przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań
  przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji
  opinii lub ją usunąć.

§
17. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń

 1. Konsument
  ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi
  możliwość:

 1. zwrócenia
  się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
  rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,

 2. zwrócenia
  się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o
  wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
  zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

 3. skorzystania
  z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub
  organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy
  ochrona konsumentów.

 1. Bardziej
  szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów
  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może
  szukać na stronie internetowej 
  http://polubowne.uokik.gov.pl.

 2. Konsument
  może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest
  pod adresem 
  http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
  przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia
  sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z
  internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§
18. Reklamacje i wezwania

 1. Każdemu
  Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach
  związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub wykonaniem Umowy. W
  celu ułatwienia Konsumentowi lub PNPK realizacji uprawnień
  związanych z odpowiedzialnością Sprzedawcy za zgodność Treści
  Cyfrowych z Umową, Sprzedawca przygotował wzór formularza
  reklamacyjnego, którym Konsument lub PNPK może się posłużyć.
  Wzór dostępny jest pod adresem
  https://sklep.diet-fit.pl/wp-content/uploads/2022/12/06.-Formularz-reklamacyjny.doc.

 2. Reklamacje
  należy zgłaszać do Sprzedawcy na adres kontakt@diet-fit.pl

 3. Reklamacje
  Kupujących rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później
  niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę
  zgłoszenia reklamacji.

 4. Odpowiedź
  na reklamację zostanie przesłana do Kupującego na kontakt podany
  przez Kupującego podczas składania reklamacji.

 5. Jeżeli
  Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowych zgodnie z Umową,
  Kupujący może złożyć reklamację, w której wezwie Sprzedawcę
  do dostarczenia Treści Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania
  Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w
  dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Kupujący może
  odstąpić od Umowy. Kupujący może odstąpić od Umowy bez
  wzywania Sprzedawcy do dostarczenia Treści Cyfrowych, gdy:

 1. z
  oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności będzie wyraźnie
  wynikać, że Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych;

 2. Strony
  uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że
  określony termin dostarczenia Treści Cyfrowych miał istotne
  znaczenie dla Kupującego, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym
  terminie.

  §
  19 Korzystanie z indywidualnych usług dietetycznych (on-line i
  stacjonarnie)

 1.  Niniejszy
  Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług
  dietetycznych w zakresie doradztwa żywieniowego i układania
  jadłospisów dietetycznych świadczonych przez Usługodawcę,
  którym jest Poradnia dietetyczna Diet&Fit Sonia Zastawnik, ul.
  Zielona 15, 32-332 Bukowno, NIP 6372166450

 2. Konsumentem
  jest osoba, która akceptuje niniejszy Regulamin i zamawia usługę
  oferowaną przez Usługodawcę

 3. Konsument
  potwierdza i akceptuje niniejszy Regulamin i przed zamówieniem
  usługę oferowaną przez Usługodawcę.

 4. Regulamin
  dotyczy usług udzielanych bezpośrednio w gabinecie, w formie
  on-line oraz drogą telefoniczną. 

 5. Konsument
  oświadcza, że wypełniając kwestionariusz zdrowotno-żywieniowy
  udzielił prawdziwe, aktualne i wyczerpujące informacje na temat
  stanu zdrowia oraz trybu życia. O wszelkich zmianach zobowiązuję
  się niezwłocznie poinformować Usługodawcę.

 6. Konsument
  ma świadomość, że decydując się na dietę leczniczą podlega
  ograniczeniom wynikającym z zaleceń przy specyficznych jednostkach
  chorobowych.

 7. Prawo
  do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
  Konsumentowi (Konsumentowi) w odniesieniu do Umowy:

 • w
  której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
  wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Konsumenta lub służąca
  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (indywidualny
  jadłospis, rozpisany wg preferencji i stanu zdrowia)

 • prawdo
  odstąpienia od umowy w przypadku wyrażenia zgody na dostarczenie
  treści cyfrowych w postaci zamawianego produktu elektronicznego
  przed upływem terminy do odstąpienia umowy.

 •  

§
20 Warunki z konsultacji on-line i współpracy dietetycznej on-line

 1. I.
  Informacje ogólne

 2. 1.
  Konsultacje odbywają się w formie on-line (przy użyciu
  komunikatora internetowego) po zakupieniu usługi w sklepie
  internetowym oraz uprzednim ustaleniu terminu konsultacji.

 3. 2.
  Konsultacja oznacza osobisty kontakt przez komunikator internetowy.

 4. II.
  Pierwsza konsultacja on line

 5. Warunkiem
  odbycia pierwszej konsultacji jest zarezerwowanie terminu drogą
  mailową pisząc wiadomość na adres kontakt@diet-fit.pl

 6. Przygotowanie
  wypełnionej ankiety wstępnej jest niezbędne do przeprowadzenia
  efektywnej konsultacji. Ankietę można pobrać ma stronie
  internetowej www.diet-fit.pl.
  Jest ona wysyłana również tuż po zakupieniu pierwszej
  konsultacji.

 7. Konsultacja
  się zdalnie, za pośrednictwem komunikatora internetowego skype
  bądź rozmowy telefonicznej.

 8. Na
  wszelkie pytania dotyczące diety, sposobu żywienia i strategii
  żywieniowej dietetyk odpowiada w trakcie trwania konsultacji. Czas
  trwania konsultacji wynosi 60 minut.

 9. W
  przypadku spóźnienia się Pacjenta (Konsumenta) na wizytę, 
  konsultacja zostaje skrócona o czas spóźnienia z uwagi na
  pacjentów oczekujących w kolejce wg grafiku. Jeśli opóźnienie
  leży po stronie dietetyka, wizyta nie ulega skróceniu a kolejni
  pacjenci zostają uprzedzeni telefonicznie/smsowo o opóźnieniu.

 10. Konsekwencją
  przeprowadzonej konsultacji będzie przesłanie Pacjentowi zaleceń
  oraz indywidualnego  planu dietetycznego (jadłospisu), który
  opracowywany jest za dodatkową  opłatą wg cennika. Czas
  oczekiwania na jadłospis wynosi maksymalnie 10 dni roboczych.
  Materiały opracowane są w formacie PDF i przesyłane na adres
  mailowy podany podczas zakupu usługi.

 11. Opłata
  za konsultację odbywa się przed udzieleniem konsultacji. Zakup
  konsultacji pierwszorazowej w sklepie internetowym
  www.sklep.diet-fit.pl
  jest gwarancją rezerwacji terminu. Jadłospis można opłacić po
  konsultacji (wtedy można podjąć decyzję, czy będzie to plan 7
  czy 14 dniowy). Jadłospisy układane są po przedpłacie.

  III.
  Konsultacja kontrolna on-line..

  1. Konsultacja kontrolna
  oznacza kolejną konsultację odbywającą się w odstępie
  maksymalnie 4 miesięcy od pierwszej konsultacji.

 12. 2.
  Termin konsultacji kontrolnej ustalany jest drogą mailową. Można
  to zrobić w pod koniec ostatniej konsultacji lub w dowolnym
  momencie stosowania zaleceń (wtedy jednak bez gwarancji wolnego
  miejsca).

 13. 3.
  Wszelkie pytania dotyczące jadłospisu, zaleceń, ew. trudności w
  stosowaniu jadłospisu należy zadać podczas konsultacji
  kontrolnej. Czas trwania konsultacji on-line wynosi 40 minut.

 14. 4.
  Po zakończonej konsultacji dietetyk nie odpowiada na dodatkowe
  pytania drogą mailową/telefoniczną chyba, że ustalono inaczej
  (np. dosłanie wyników badań lub dodatkowych informacji).
  5.
  Umówioną konsultację można przełożyć, pod warunkiem że
  dostępne jest wolne miejsce w grafiku.
  6. W przypadku
  niemożności odbycia konsultacji kontrolnej on-line, konsultację
  należy odwołać najpóźniej dzień wcześniej. W tym celu należy
  skontaktować się z dietetykiem drogą mailową 7. Konsultacja
  kontrolna ma na celu analizę postępów, ewentualną modyfikację
  jadłospisu (do 5 przepisów w cenie), omówienie pytań, trudności,
  wątpliwości i nakreślenie kolejnych kroków. Czas trwania
  konsultacji wynosi 40 minut.
  8. W przypadku braku ciągłości w
  konsultacjach (przerwa dłuższa, niż 4 miesiące) Pacjent
  (Konsument) zapisywany jest na konsultację tak, jako osoby
  rozpoczynające współpracę z uwagi na fakt, że po dłuższej
  przerwie jest więcej kwestii do omówienia. Czas konsultacji wynosi
  wówczas 60 minut, płatne wg cennika pierwszorazowej konsultacji.

 15. 8.
  W przypadku spóźnienia się Pacjenta (Konsumenta) na konsultację, 
  konsultacja zostaje skrócona o czas spóźnienia z uwagi na
  pacjentów oczekujących w kolejce. Jeśli opóźnienie leży po
  stronie dietetyka, wizyta nie ulega skróceniu a kolejni pacjenci
  zostają uprzedzeni telefonicznie/smsowo o opóźnieniu.

 16.  

 17.  IV.
  Konsultacja PILNA

  1.
  Konsultacja pilna to konsultacja przeprowadzona, kiedy pojawią się
  pytania lub nowe okoliczności wymagające przedyskutowania z
  dietetykiem. Czas trwania konsultacji wynosi 30 minut. 
  2.
  Potrzebę odbycia takiej konsultacji  należy zgłosić
  dietetykowi drogą mailową (kontakt@diet-fit.pl). Opłata za
  konsultację odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego (po
  otrzymaniu linku).

 18. V.
  Zasady kontaktu z dietetykiem.

 19. 1.
  Informacje o dostępnych wolnych terminach znajdują się na stronie
  internetowej www.sklep.diet-fit.pl

 20. 2.
  Kontakt telefoniczny możliwy jest tylko i wyłącznie podczas
  konsultacji pilnej lub on-line
  . W trosce o jakość pracy oraz z
  uwagi na harmonogram dnia obejmujący czas rozplanowany na
  rozpisywanie indywidualnych jadłospisów i przeprowadzanie
  konsultacji, dietetyk nie prowadzi w tym czasie rozmów
  telefonicznych,  nie odpowiada na wiadomości mailowe oraz
  wysłane przez komunikator internetowy typu messenger. Wynika to z
  faktu, iż takie działania blokują i opóźniają pracę
  dietetyka. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy podczas konsultacji
  ustalono konieczność dosłania dodatkowych informacji (wyników
  badań, uzupełnionej ankiety).

 21. 3.
  Wszelkie pytania i wątpliwości pojawiające się w trakcie
  stosowania jadłospisu lub zaleceń należy spisać w formie listy i
  zadać w trakcie konsultacji kontrolnej. Podczas konsultacji
  dietetyk dysponuje niezbędną dokumentacją i informacjami,
  umożliwiającymi odpowiedź na nurtujące pytania.

 22. 4.
  Pytania dotyczące planu żywieniowego można wysłać drogą
  mailową do 7 dni od otrzymania/odebrania jadłospisu. Dietetyk nie
  modyfikuje jadłospisu, jeśli Pacjent nie zaznaczył wyraźnie w
  jadłospisie, że nie lubi danego produktu lub go nie toleruje.

 23. 3.
  Dietetyk nie udziela porad żywieniowych bez uprzednio
  przeprowadzonego wywiadu i wypełnionej ankiety.

 24. Dietetyk
  nie odpowiada na wiadomości w dni wolne (weekendy, święta, dni
  ustawowo wolne od pracy oraz w czasie urlopu).
  VI.
  Jadłospis.

  1. Jadłospis oznacza spis potraw o odpowiedniej
  kaloryczności, z podanymi gramaturami, miarami domowymi (tam, gdzie
  to możliwe), sposobem wykonania oraz listą zakupów. Jadłospis
  może być rozpisany na 7 lub 14 dni i jest usługą dodatkowo
  płatną.
  2. Opłata za jadłospis odbywa się przez sklep
  internetowy www.sklep.diet-fit.pl
  3. Czas oczekiwania na
  jadłospis wynosi do 10 dni roboczych.
  4. Jadłospis może być
  dostarczony drogą mialową (pliki w formacie PDF).

  5.
  Po otrzymaniu jadłospisu można zadać pytania drogą mailową w
  ciągu 7 dni od otrzymania jadłospisu. Pytania pojawiające się w
  trakcie stosowania diety należy spisać i przynieść na
  konsultacją kontrolną.
  6. Po otrzymaniu jadłospisu nie ma
  możliwości jego modyfikacji. Zmiany w jadłospisie wprowadzane są
  podczas konsultacji kontrolnych.
  7. Z uwagi na fakt, że
  indywidualny jadłospis jest usługą przygotowaną pod potrzeby
  konkretnej osoby, nie ma możliwości dokonania jego zwrotu.

   

§
22 Warunki korzystania z gotowych jadłospisów dostępnych w sklepie
internetowym

 1. Gotowe
  jadłospisy przeznaczone są dla osób zdrowych, które chcą
  zredukować masę ciała.

 2. Kupujący
  zobowiązuje się do dokładnego zapoznania się z opisem produktu
  oraz przeznaczeniem.

 3. Gotowe
  jadłospisy nie są przeznaczone dla osób z alergiami i
  nietolerancjami pokarmowymi, komplikacją licznych schorzeń oraz
  chorobami układu pokarmowego, które wymagają indywidualnego
  dostosowania planu żywieniowego.

 4. Kupujący
  potwierdza, że zapoznał się z zasadami wyboru kaloryczności
  diety, które znajdują się w opisie produktu.

 5. Gotowe
  jadłospisy chronione są prawami autorskimi. Zabrania się
  rozpowszechniania i udostępniania gotowych jadłospisów osobom
  trzecim (w tym publikacji na forach internetowych, grupach wsparcia
  itp) bez zgody autora.

§
23 
Odpowiedzialność

 1. Usługodawca
  nie ponosi odpowiedzialności za:

 • usługi
  dietetyczne udzielone na skutek podania przez Konsumenta niepełnych
  lub nieprawdziwych informacji lub podania niepełnego opisu stanu
  zdrowia lub przedstawienia niepełnych informacji związanych ze
  stanem zdrowia lub przedstawienia niepełnych dokumentów lub/i
  badań

 • za
  skutki samodzielnego modyfikowania diety przez Konsumenta bez
  uprzedniej konsultacji z Usługodawcą

 • skutki
  stosowania planu żywieniowego przez osoby trzecie bez uprzedniej
  konsultacji

 • za
  dłuższe stosowanie planu żywieniowego bez wiedzy i opieki
  dietetyka (usługodawcy)

§
24 Odmowa współpracy

 1. Usługodawca
  może odmówić Konsumentowi wykonania usługi lub konsultacji w
  przypadku gdy:

 • żądania
  oraz preferencje Konsumenta są zagrożeniem dla jego stanu zdrowia
  i życia

 • preferencje
  i oczekiwania Konsumenta są niemożliwe do zrealizowania

 • Konsument
  nie chce współpracować

 • Konsument
  wykazuje zachowanie agresywne, obraźliwe lub narusza dobra
  Usługodawcy

 •  zachowanie
  Konsumenta świadczy, iż jest on pod wpływem: alkoholu,
  narkotyków, środków odurzających, psychotropowych, innych
  substancji o działaniu podobnym do wyżej wymienionych

 •  zachodzi
  przypuszczenie, że Konsument jest nieletni (i nie posiada zgody
  opiekuna prawnego) lub niepoczytalny

 • udzielenie
  usługi/konsultacji wykracza poza kompetencje Usługodawcy

§
25. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca
  zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert,
  promocji oraz do zmiany Cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw
  nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów
  zawartych przed dokonaniem zmiany.

 2. Sprzedawca
  zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z
  ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany
  technologiczne, zmiany biznesowe.

 3. Do
  Umów dotyczących Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo
  stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy.

 4. W
  przypadku Umów dotyczących Treści Cyfrowych, które dostarczane
  są poprzez konto użytkownika (np. kurs on-line z rocznym
  dostępem), Kupujący otrzyma na adres e-mail przypisany do konta
  użytkownika informację o zmianie Regulaminu. Kupujący może
  wypowiedzieć Umowę, w ciągu 30 dni od poinformowania go o
  zmianie, jeżeli zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa
  na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich.

 5. W
  przypadku Umów dotyczących Usług Elektronicznych, Kupujący
  otrzyma na adres e-mail związany z daną Usługą Elektroniczną
  informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie akceptuje
  zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem
  natychmiastowym, np. usuwając konto w Serwisie lub rezygnując z
  otrzymywania newslettera.

 6. Wszelkie
  spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą
  rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na
  miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez
  Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do
  Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu
  ustalana jest na zasadach ogólnych.

 7. Niniejszy
  Regulamin obowiązuje od dnia 19.09.2023.

 

 

 1. Wszystkiearchiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.
×
×

Koszyk